Adresa bydliště / sídlo OSVČ

Adresa pro zasílání


Volba varianty

Pojištění majetku a techniky all risk včetně přepravy a skladování

Filmová technika a její příslušenství - vlastní i zapůjčená, kulisy, kostými a další věci movité - pojištění se sjednává na 1. riziko*

Doplňkové pojištění majetku

Škody způsobené ztrátou a pohřešováním ve výši 20.000 Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé během pojistného roku se spoluúčastí 30 % z poj. plnění.

Upozornění: Pojištění se nevztahuje na škody způsobené na dálkově řízených dronech a na nich připevněném příslušenství, při jejich provozu (= letu).


Pojištění odpovědnosti

Základní (při výkonu činnosti dle živnostenského listu)

Limit plnění: 2 000 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč
Územní platnost:
Pojistné:

Doplňková připojištění odpovědnosti

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku/vadou vykonané práce

Sublimit plnění: 2 000 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč
Územní platnost:
Pojistné: Zahrnuto

Odpovědnost za finanční škodu (vč. spoluúčasti z pojištění třetí strany)

Sublimit plnění: 200 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč
Územní platnost:
Pojistné:

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných

Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé na motorovém vozidle/stroji užívaném pojištěným. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných jen za předpokladu, že je sjednáno havarijní/majetkové pojištění předmětných věcí.

Sublimit plnění: 200 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč
Územní platnost:
Pojistné:

Odpovědnost za jinou nemajetkovou újmu

Pojištění se však nevztahuje na povinnost nahradit nemajetkovou újmu, pokud byla způsobena urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním, anebo která vznikla zaměstnanci pojištěného.

Sublimit plnění: 200 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč
Územní platnost:
Pojistné:

Výsledné pojistné a způsob placení

Výsledné pojistné:
Sleva pro členy AČK 50%:
Výsledné roční pojistné:
Výše splátky:

 

 

Rozsah pojistného krytí

  • Pojištění vlastní i zapůjčené techniky All risk včetně přepravy i krádeže z vozidla
  • Pojištění odpovědnosti za škodu - základní
  • Pojištění odpovědnosti z vadného výrobku/vadné práce
  • Pojištění odpovědnosti za finanční škodu
  • Pojištění za škodu na věcech movitých užívaných a na věcech převzatých
  • Pojištění odpovědnosti za jinou nemajetkovou újmu

Pokud máte o pojištění zájem, vyplňte kontaktní údaje, vyberte z níže uvedených variant a formulář zašlete prostřednictví AČK na email uvedený níže ke zpracováni nabídky.

Vysvětlení pojmů

První rizikem se označuje to pojištění, kde není pojišťovnou zkoumáno, jaká byla celková hodnota techniky kryté pojištěním a škody jsou vypláceny do pojistného krytí bez hrozby podpojištění. Proto je toto pojištění vhodné zejména pro práci kameramana či asistenta kamery, kde se hodnota techniky neustále mění. Kameraman, či asistent kamery může díky této pojistce převzít odpovědnost za techniku do hodnoty pojistného krytí. Kryta je i škoda na technice dražší, avšak do maximální výše pojistného krytí. První rizikem se označuje to pojištění, kde není pojišťovnou zkoumáno, jaká byla celková hodnota techniky kryté pojištěním a škody jsou vypláceny do pojistného krytí bez hrozby podpojištění. Proto je toto pojištění vhodné zejména pro práci kameramana či asistenta kamery, kde se hodnota techniky neustále mění. Kameraman, či asistent kamery může díky této pojistce převzít odpovědnost za techniku do hodnoty pojistného krytí. Kryta je i škoda na technice dražší, avšak do maximální výše pojistného krytí.

Územním rozsahem je geograficky vymezena platnost Vašeho pojištění

Pojištění techniky All risk – je takové pojištění, které kryje všechna rizika kromě vyloučených v rámci všeobecných podmínek. Pro Vaši profesi jsme tyto podmínky pečlivě prostudovali a nastavili tak, aby při škodě „nedošlo k překvapení“.

Pojištěna je vlastní i užívaná technika a majetek (cizí) sloužící k výkonu profese.

Co tedy Vaše pojištění chrání: Všechny škody vzniklé působením živly, požár, úder blesku, přeprava techniky včetně odstavení vozidla a parkování, krádež z prostoru natáčení (je-li ohraničeno a hlídáno), krádež při skladování, loupež, vadná obsluha, pád a jiná mechanicky vzniklá poškození, zkraty a další škody vzniklé použitím vyjma těch, které vznikly opotřebením. Pojištění se týká i objektivů a příslušenství kamery, jakož i pojištění obvykle používaných věcí pro natáčení.

K těmto rizikům lze připojistit ztrátu a pohřešování (missing report) volbou v dotazníku.

Základní územní platností je Česká republika a volbou ve formuláři ji lze rozšířit na celou Evropu (geografickou) vyjma Ukrajiny (po dobu probíhajícího válečného konfliktu) a Ruska (po dobu platnosti sankcí).

Odpovědnost za škodu (je základní součástí pojištění) se vztahuje na všechny škody, které vzniknou na majetku třetích osob v souvislosti s činnostmi, jež jsou uvedeny v Živnostenském listě s výjimkou činností: poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, příprava a vypracovávání technických návrhů, grafické a kresličské práce.

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku/vadou vykonané práce se vztahuje na věcné škody či újmu na zdraví, které vzniknou jako následek vadně provedeného díla, či se projeví po předání díla, když pojištěný např. neprovede práci dle zadání, což objektivně zabrání využití díla pro zamyšlené účely.  Vadou vykonané práce však není nedostatečné estetické ztvárnění, ale faktická překážka mařící využití díla k danému účelu. Pojištění se nevztahuje na povinnost odstranit vady díla v rámci odpovědnosti za vady (reklamace), kryty jsou až škody vzniklé jako následek vady vykonané práce.

Odpovědnost za finanční škodu a spoluúčast třetí strany  (ČT smluvně vyžaduje) kryje  finanční škody, za které pojištěný odpovídá  třetí osobě, pokud současně nedošlo ke škodě na věci nebo újmě při ublížení na zdraví a při usmrcení, např. ušlý zisk či vícenáklady jako následek vadně dodaného díla. Připojištění se vztahuje i na případnou spoluúčast, kterou se poškozený podílí na plnění ze svého podnikatelského pojištění, pokud je dána souvislost s odpovědností pojištěného a nejde o škodu na věci movité užívané nebo věci převzaté.

Pokud došlo ke škodě na věci nebo újmě při ublížení na zdraví a při usmrcení,  pak je tato škoda, újma  kryta základním pojištěním, příp. připojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku/vadou vykonané práce.

Odpovědnost za škodu na věcech užívaných kryje škody na movitých věcech, které pojištěný  oprávněně užívá a které je povinen uhradit v důsledku svého pochybení.  Lze uhradit i případný regres majetkového/havarijního pojištění vozidla, které pojištěný užívá, či neuhrazenou spoluúčast z takového pojištění.

Odpovědnost za nemajetkovou újmu, kryje škody,  kdy došlo k zásahu do osobnostních práv třetí strany, např. proto, že tato osoba nedala souhlas s  uveřejněním pořízeného záběru / příspěvku.

Nemajetková újma spojená s újmou na zdraví je zahrnuta v základním pojištění, příp. v připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem/vadou vykonané práce.

Komunikace

Zadáním emailu zájemce souhlasí s komunikací prostřednictvím emailu. 

Právní ochrana

Licence k použití tohoto formuláře je udělena pouze k zamýšleným účelům sjednání pojištění prostřednictvím společnosti DÜRL & PARTNER, Insurance Broker, s.r.o. . Použití k jiným účelům se považuje za porušení licenčních oprávnění.

Vyplněný formulář zašlete v pdf na email film@duerlpartner.cz